Privacyverklaring

Inleiding

Henks Lichtadvies neemt uw privacy serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze Privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan om deze Privacyverklaring aandachtig door te lezen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met henk@henkslichtadvies.nl.

Wie is Henks Lichtadvies?

Henks Lichtadvies is de eenmanszaak Henks Lichtadvies, kantoorhoudende te (5151LX) Drunen aan Offenbachplantsoen 48, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71113665.

Henk Rouvoet is, als eigenaar van Henks Lichtadvies, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Hoe gebruikt Henks Lichtadvies uw gegevens:

Hieronder vind u een overzicht van de doelen waarvoor Henks Lichtadvies persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Henks Lichtadvies voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Henks Lichtadvies worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Gegevens:

 

 

Grondslag:

Bewaartermijn:

Doeleinde:

Gegevens:

 

 

Grondslag:

Bewaartermijn:

Doeleinde:

Gegevens:

 

 

Grondslag:

Bewaartermijn:

Doeleinde:

Gegevens:

 

 

Grondslag:

Bewaartermijn:

Financiële administratie.

Bedrijfsnaam, factuuradres, bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaand saldo.

 

Wettelijke verplichting

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Verlenen van de dienst zelf.

NAW-gegevens,Emailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.

 

Uitvoering van de overeenkomst.

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Afhandelen klachten.

NAW-gegevens, Emailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.

 

Uitvoering van de overeenkomst

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Facturatie.

NAW-gegevens, Emailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.

 

Uitvoering van de overeenkomst.

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Hoe hebben wij uw persoonsgegevens gekregen?

Henks Lichtadvies heeft gegevens over u in bezit, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking daarvan:

Inzage:

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd opvragen en laten wijzigen. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Henks Lichtadvies over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen:

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Henks Lichtadvies. U kunt verzoeken dat Henks Lichtadvies uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van verwerking:

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Henks Lichtadvies  te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar:

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Henks Lichtadvies of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken met die verwerking.

Gegevensoverdracht:

U heeft het recht uw persoonsgegevens van Henks Lichtadvies te verkrijgen. Henks Lichtadvies zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via henk@henkslichtadvies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Toestemming intrekken:

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Henks Lichtadvies u bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Henks Lichtadvies:

Een verzoek kan verstuurd worden naar henk@henkslichtadvies.nl. Henks Lichtadvies zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Henks Lichtadvies een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Henks Lichtadvies uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

Henks Lichtadvies verstrekt uitsluitend uw gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Henks Lichtadvies neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Henks Lichtadvies) tussen zit. Henks Lichtadvies gebruikt daarvoor geen computerprogramma’s of -systemen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Henks Lichtadvies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig deze Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze Privacyverklaring en de wijze waarop Henks Lichtadvies uw gegevens gebruikt, dan kunt u een Email sturen naar henk@henkslichtadvies.nl. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop Henks Lichtadvies uw gegevens verwerkt, kunt u een Email sturen naar henk@henkslichtadvies.nl. Henks Lichtadvies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons